חוק הטיס, התשע"א-2011

פרק א': הגדרות

פרק ב': רישוי העוסקים במקצועות התעופה וחובותיהם

פרק ג': כלי טיס

פרק ד': מרחב הפיקוח התעופתי

פרק ה': כלי רחיפה

פרק ו': סמכויות פיקוח

פרק ז': חקירת אירוע בטיחותי

פרק ח': מידע בטיחותי

פרק ט': עונשין

פרק י': עיצום כספי

פרק י"א: הוראות שונות

פרק י"ב: תחולה

פרק י"ג: תיקונים עקיפים

פרק י"ד: תחילה והוראות מעבר

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני : אגרות לפי תקנות הרישום

פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות מכוני הבדק ותקנות מכוני ההסמכה

פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה

פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי ותקנות ההפעלה

פרק שביעי: אגרות לפי תקנות טיסות שכר

פרק שמיני: אגרות שונות

פרק תשיעי: הוראות שונות

תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992

פרק א': פרשנות

פרק ב': אישור הפעלה ומפרטים מבצעיים

פרק ג': ספר עזר מבצעי לשדה תעופה

פרק ד': הפעלה ואחזקה מבצעית

תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים), התשמ"ד-1983

פרק ראשון: הגדרות

פרק שני: הוראות כלליות

פרק שלישי: סיווג

פרק רביעי: הגבלה על הובלת חמרים מסוכנים

פרק חמישי: אריזה

פרק שישי: התויה וסימון

פרק שביעי: חובות המוסר למשלוח

פרק שמיני: חובות המפעיל

פרק תשיעי: מידע

פרק עשירי: הוראות שונות

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א-2011

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

פרק ראשון: הגדרות

פרק שני: הוראות כלליות

פרק שלישי: המרחב האוירי של ישראל ושירותי הפיקוח על התנועה האוירית

פרק רביעי: כללי טיסה

פרק חמישי: יירוט כלי טיס

פרק ששי: תהליכי גישת מכשירים סטנדרטית

פרק שביעי: אחזקת כלי טיס

פרק שמיני: מטוסים גדולים ומטוסים רב-מנועיים עם מנועי טורבינה

פרק תשיעי: בלונים, עפיפונים, רקטות בלתי מאוישות, טיסנים נהוגי רדיו, מטוסים זעירים, מטוסי הדרכה זעירים

פרק עשירי: צניחה וקיפול מצנחים

פרק אחד-עשר: הפעלת כלי טיס בחקלאות

פרק שנים-עשר: הפעלת מונית-אויר

פרק שלושה-עשר: הפעלה מסחרית של מטוסים גדולים

פרק ארבעה עשר: הוראות שונות

תוספת שלישית - ציוד רפואי

תוספת שלישית א'

תוספת רביעית

תוספת חמישית

תוספת שישית

תוספת שביעית

הוראות תחילה ומעבר לתיקון התשע"ד והתשע"ד (מס' 2)

תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית), התש"ם-1980

תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984

פרק א': כללי

פרק ב': הודעות בדבר תאונה או תקרית

פרק ג': סמכויות החוקר הראשי והמנהל

פרק ד': מינוי החוקר הראשי, חוקרים וועדות חקירה וסמכויותיהם

פרק ה': השתתפות נציגים בחקירה

פרק ו': דיווח

פרק ז': נקיטת אמצעים למניעת תאונות ותקריות

פרק ח': הוראות שונות

תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל"ט-1979

פרק ראשון: הגדרות

פרק שני: כללי

פרק שלישי: מכון בדק

פרק רביעי: מכון הסמכה

פרק חמישי: אחזקה עצמית

פרק שישי: הוראות שונות

תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975

פרק א': כללי

פרק ב': רשיון מנחת

פרק ג': מבנה מנחת וסימונו

פרק ד': הפעלת מנחת

פרק ה': הוראות שונות

התוספת

תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977

פרק ראשון: הגדרות

פרק שני: תעודת סוג

פרק שלישי: תעודת סוג זמנית

פרק רביעי: שינויים בתעודת סוג

פרק חמישי: תעודת סוג - תוספת

פרק שישי: ייצור לפי תעודת סוג בלבד

פרק שביעי: תעודת ייצור

פרק שמיני: דיווח תקלות

פרק תשיעי: תעודות כושר טיסה

פרק עשירי: תעודת יצרן חלקים

פרק אחד-עשר: אישור כושר אווירי ליצוא

פרק שנים-עשר: יבוא כלי טיס, מנועים מדחפים, חמרים, חלקים וציוד תעופתי

פרק שלושה-עשר: הוראות כושר אווירי

פרק ארבעה-עשר: אישור פריט אווירונוטי

פרק חמישה-עשר: הוראות שונות

מילון עברי-אנגלי למונחי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977

תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א-1981

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973

פרק ראשון: הגדרות

פרק שני: רישום כלי טיס ותעודת רישום

פרק שלישי: תעודת רישום לסחרן

פרק רביעי: רישום שיעבודים ועיקולים בפנקס

פרק חמישי: סימני לאומיות ורישום

פרק ששי: סימני רישום זמניים

פרק שביעי: זיהוי כלי טיס ומוצרים הקשורים בו

פרק שמיני: קביעת סימני לאומיות ורישום

פרק תשיעי: הוראות שונות

תקנות הטיס (רעש כלי-טיס), התשל"ז-1977

פרק ראשון: כללי

פרק שני: תקני רעש ופטורים

פרק שלישי: הגבלות ומידע לתפעול

פרק רביעי: הוראות שונות

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981

פרק ראשון: הגדרות

פרק שני: רשיונות עובדי טיס והגדרים

פרק שלישי: מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים

פרק רביעי: מבחני רמה לטייסים

פרק חמישי: זיכוי זמן טיסה

פרק ששי: הסבה

פרק שביעי: ועדת ערר לרישוי

פרק שמיני: בדיקות רפואיות

פרק תשיעי: בוחנים

פרק ראשון: רשיון טייס מתלמד

פרק שני: רשיון טייס פרטי

פרק שלישי: רשיון טייס מסחרי

פרק רביעי: רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר

פרק חמישי: רשיון מדריך טיס

פרק ראשון: נווט טיס

פרק שני: טכנאי טיס

פרק שלישי: אלחוטאי - טיס

פרק רביעי: אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון

פרק ראשון: הגדר כלי טיס

פרק שני: הגדר מכשירים

פרק שלישי: הגדרי מאמן טיס

פרק רביעי: הגדרי טייס ניסוי

פרק חמישי: הגדר חקלאי

פרק ששי - הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ

פרק שביעי: הגדר לאחזקה עצמית

פרק ראשון: רשיון טכנאי לבדק כלי טיס

פרק שני: רשיון פיקוח על תנועה אוירית

פרק שלישי: רשיון תדריכן מודיעין טיס

פרק רביעי: קצין מבצעי אויר

פרק חמישי: מקפל מצנחים ומקפל מצנחים בכיר

פרק ראשון: הגדר מאמן טכנאי טיס

פרק שני: הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית

פרק שלישי: הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס

תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות התעופה ובמנחתים), התשל"ג-1973

חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977

פרק א': פרשנות

פרק ב': הוראות בטחון

פרק ג': סמכויות חיפוש, זיהוי וביצוע

פרק ד': חובות מפעיל כלי טיס

פרק ה': איסור נשיאת כלי נשק וחמרי נפץ

פרק ו': הוראות שונות

חוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': חובות וסמכויות של קברניט ושל אחרים

פרק ג': שוד אווירי וחבלה

פרק ד': שונות

חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963

תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס), התשל"א-1971

פרק ראשון: כללי

פרק שני: רשיון בית ספר

פרק שלישי: תכנית לימודים והסמכת מתלמדים

פרק רביעי: הסמכת בית ספר לעריכת מבחנים לרשיון טיס

פרק חמישי: תוקף רשיון בית ספר ותוקף הסמכת בית ספר

פרק שישי: הוראות כלליות

תקנות רישוי שירותי התעופה (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א-2011

תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א-1971

תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב-1982

פרק ראשון: כללי

פרק שני: תנאים מיוחדים לסוגי טיסות השכר השונים

פרק שלישי: הוראות שונות

תקנות רישוי שירותי התעופה (סדרי דין לענין צו עיכוב), התשל"ח-1977

תקנות רישוי שירותי התעופה (רשיונות להפעלת כלי-טיס והשכרתם), התשכ"ד-1963

חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

פרק א': הקמת הרשות

פרק ב': מועצת הרשות

פרק ג': עובדי הרשות

פרק ד': סמכויות הרשות

פרק ה': ניהול הרשות ושדות התעופה שלה

פרק ו': תקציב וכספים

פרק ז': העברת נכסים, זכויות והתחייבויות

פרק ח': הוראות שונות

התוספת

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980

תוספת

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991

כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ח-1988

פרק א': כללי

פרק ב': היתר להובלת משגורי יבוא מהנמל

פרק ג': ביטול או התליית היתר

פרק ד': אישור חד-פעמי לביצוע הובלה

פרק ה': הוראות שונות

תוספת

כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג-1983

פרק א' - כללי

פרק ב' - רשיונות כניסה ורשיונות רכב שירות

פרק ג' - שונות

תוספת

כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח-1988

פרק א': הגדרות

פרק ב': כללי

תוספת

כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד-1984

פרק א': כללי

פרק ב': פעולות אסורות בשדה תעופה

פרק ג': שונות

כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ד-1984

פרק א': כללי

פרק ב': תנועת רכב בשטח המבצעי

פרק ג': שונות

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל-אביב)), התש"ן-1989

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש"ן-1989

חוק התובלה האוירית, התש"ם-1980

צו התובלה האווירית (זכויות משיכה מיוחדות), התשל"ט-1978

חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב—2012

תוספת ראשונה

תוספת שנייה

תוספת שלישית

תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות), התשע"ג- 2013