חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991

פרק א': פרשנות ותחולה

פרק ב': הליכים בבית דין אזורי

פרק ג': ערעור

פרק ג1: טענת פסלות לישב בדין

פרק ד': הוראות כלליות

תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח2008-

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות בית–הדין לעבודה (סדר–הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט-1969

התוספת

תקנות בית–הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), התשל"ה1975-

צו בתי–הדין לעבודה (הקמת בתי–דין אזוריים), התשכ"ט1969-

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הסעיפים החלים גם על הליכים בבתי הדין לעבודה)

סעד זמני

עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל ערעור

המצאת כתבי בי–דין

הגשה אלקטרונית

ייפוי כוח

הגשת מוצג וידאו כראיה

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999

תוספת

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994

תוספת

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993

תוספת ראשונה

תוספת שניה

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000

תוספת

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

פרק א': פרשנות

פרק ב': עיצום כספי

פרק ג': אחריות אזרחית של מזמין שירות

פרק ד': אחריות פלילית של מזמין שירות

פרק ה': אחריות עובד ברשות ציבורית

פרק ו': בודק שכר עבודה מוסמך

פרק ז': הוראות כלליות

תוספת ראשונה

תוספת שנייה

תוספת שלישית

חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958

תוספת

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

פרק א': פרשנות

פרק ב': רישוי

פרק ג': תנאי עבודה

פרק ד': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח-1997

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951

פרק ראשון: מבוא

פרק שני: החופשה

פרק שלישי: תשלומים

פרק רביעי: קרנות-חופשה

פרק חמישי: ביצוע וענשים

תוספת

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991

תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל

למטרת אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014

תוספת

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת התקופה המוגנת בשל עיכוב הליך אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014

תוספת

תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), התשע"ד-2014

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999

תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א-2000

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990

תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958

תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

הצהרה

תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט-1999

תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008

תוספת

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), התשל"ט-1979

תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), התשט"ז-1955

תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986

חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

פרק א': הגדרות

פרק ב': תנאים להעסקה

פרק ג': חיוביו של מעסיק כלפי הרשויות

פרק ד': הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל

פרק ד'1: היתר להעסקת עובד זר

פרק ד'2: עובדים מהאזור ומשטחי עזה ויריחו

פרק ד'3: ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

פרק ה': עבירות, עונשין ופיקוח

פרק ו': הוראות שונות

תוספת

הוראות תיקון מס' 18 לחוק

תוספת שנייה

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס-2000

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מסמכים נוספים), התש"ס-2000

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000

תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006

תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007

תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו-2006

צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001

חוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

תוספת

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964

תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

פרק א': עקרונות יסוד

פרק ב': פרשנות

פרק ג': עקרונות כלליים

פרק ד': תעסוקה

פרק ה': שירותי תחבורה ציבורית

פרק ה'1: מקום ציבורי ושירות ציבורי

פרק ו': נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פרק ז': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002

תוספת

נספח

חוק-יסוד: חופש העיסוק

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

פרק א': פרשנות

פרק ב': גיל פרישה

פרק ג': הוראות מעבר

פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

פרק ה': הוראות כלליות

פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת

תוספת

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002

תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002

תוספת

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013

תוספת

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013

פרק א': פרשנות

פרק ב': תנאי עבודה בתחום הניקיון

פרק ג': תנאי עבודה בתחום השמירה

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 ,

פרק ראשון: מבוא

פרק שני: גיל עבודה ועבודות אסורות

פרק שלישי: בדיקות רפואיות

פרק רביעי: הדרכה בבחירת מקצוע

פרק חמישי: שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית

פרק ששי: חובת יום לימודים

פרק שישי 1: הוראות ברבר היתרים

פרק שביעי: ביצוע ועונשין

תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000

ויתור על סודיות רפואית

תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

תוספת

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט-1988

תוספת

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996

תוספת

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

פרק ראשון: מבוא

פרק שני: שעות עבודה

פרק שלישי: מנוחה שבועית

פרק רביעי: עבודה בשעות אסורות

פרק חמישי: הפסקות

פרק ששי: פיקוח וענשים

פרק שביעי: הוראות שונות

תקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו-1955

היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאינה עבודת כפיים