חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

פרק א': הוראות לכל סוגי הביטוח

פרק ב': ביטוח חיים

פרק ג': ביטוח תאונה, מחלה ונכות

פרק ד': ביטוח נזקים

פרק ה': שונות

צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981

פרק א': פרשנות

פרק ב': המפקח על הביטוח, הועדה המייעצת והמועצה המייעצת

פרק ג': רישוי

פרק ד': הפיקוח על עסקי ביטוח

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים

סימן א’2: ועדה למינוי דירקטורים במבטחים בלא שולט

פרק ה': שמירה על עניני מבוטחים

פרק ה1': תובענה ייצוגית

פרק ו': חיסול עסקי ביטוח

פרק ז': שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין

פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תכניות הבראה וסיוע ממשלתי

פרק ח': הפסקה במתן שירותים

פרק ט': הוראות מעבר

פרק ט'1 - עיצום כספי

פרק י': הוראות שונות ועונשין

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת חמישית

הוראות סעיף 92א לחוק

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ"ג-1983

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז-2006

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006

פרק א': הגדרות

פרק ב': בקשה לרישיון

פרק ג': בחינות

פרק ד': התמחות

פרק ה': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס"ז-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007

פרק א': דירקטוריון מבטח

פרק ב': ועדות דירקטוריון

פרק ג': הוראות כלליות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001

פרק א': פרשנות

פרק ב': סוגי התחייבויות של מבטח

פרק ג': הגבלות על השקעות המבטח

פרק ד': הוראות כלליות

פרק ה': דירקטוריון המבטח וועדות השקעה

פרק ו': השקעות נגד התחייבויות

פרק ז': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי), התשע”ג-2013

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998

תוספת ראשונה

תוספת שלישית

תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (השקעות הקרנות וההון של קרן פנסיה), התשכ"ג-1963

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998

פרק א': פרשנות

פרק ב': עקרונות לעריכת דו"ח כספי

פרק ג': דו"ח כספי לתקופות ביניים

פרק ד': פרטים שיש לכלול במאזן בדבר נכסי מבטח

פרק ה': פרטים שיש לכלול במאזן בדבר ההון העצמי של המבטח

פרק ו': פרטים שיש לכלול במאזן בדבר התחייבויות מבטח

פרק ז': פרטים שיש לכלול בדו"ח רווח והפסד ובדו"חות עסקי ביטוח של מבטח

פרק ח': פרטים שיש לכלול בדו"ח על השינויים בהון העצמי של המבטח

פרק ט': דו"ח על תזרים מזומנים

פרק י': עסקאות המבטח עם בעלי ענין

פרק י"א: דו"ח דירקטוריון

פרק י"ב: דו"חות נוספים

פרק י"ג: הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון - שינויים במדד), התשמ"א-1981

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), התש"ם-1980

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), התשכ"ט-1969

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-1986

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש"ע-2010

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004

כללי הפיקוח על עסקי-ביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשכ"ג-1963

צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985