חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

פרק ב': המוסד לביטוח לאומי

פרק ג': ביטוח אימהות

פרק ד': ביטוח ילדים

פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה

פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות

פרק ז': ביטוח אבטלה

פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

פרק ט': ביטוח נכות

פרק י': ביטוח סיעוד

פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים

פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים

פרק י"ג: תגמולים למתנדבים

פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות

פרק ט"ו: דמי ביטוח

פרק ט"ז: שונות

פרק י"ז: הענקות

פרק י"ח: בית הדין לעבודה

פרק י"ט: עונשין וביצוע

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954

פרק ראשון: שיעור דמי הביטוח

פרק שני: הודעה על פגיעה בעבודה

פרק שלישי: בדיקות רפואיות

פרק רביעי: הגשת תביעה לגימלה לפי חלק ב' ודרכי הוכחתה

פרק חמישי: תשלום גימלאות לפי חלק ב' לחוק

פרק ששי: הוראות מיוחדות לגבי סוגי מבוטחים

פרק שביעי: מחלות מקצוע

פרק שמיני: השם

תוספות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), התשי"ז-1957

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981

תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח-1978

התוספת הראשונה

התוספת השניה

התוספת השלישית

תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), התשל"ט-1979

תוספת

תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשע"א-2011

תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ"ח-1988

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), התשי"ז-1956

תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), התשכ"ה-1965

תוספת

תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), התשכ"ח-1968

תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו-1986

תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים), התשכ"ז-1967

התוספת

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: קביעת דרגת נכות

פרק שלישי: גימלאות

פרק רביעי: הוראות שונות

התוספת

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), התשל"ז-1976

תקנות הביטוח הלאומי (רישום), התשכ"ג-1963

תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956

תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), התשל"ב-1972

הסכם בדבר גימלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1 ביוני 1977)

פרק א: מבוא והגדרות

פרק ב: תנאים לזכאות

פרק ג: הלוואה עומדת

פרק ד': קצבת ניידות

פרק ה': הטבות בגיל זקנה

פרק ו': סיוע מיוחד

פרק ז': הוראות כלליות

תוספות

תוספת א': רשימת ליקויים

תוספת ב': הועדות הרפואיות

תוספת ג': הרכב הקובע

תוספת ד': שיעורי ההלוואה העומדת

תוספת ה': מקסימום ההלוואה העומדת המלאה המובאת בחשבון לענין חישוב ההלוואה העומדת לפי תוספת ד' להסכם

תוספת ו': שיעורי ההחזר של ההלוואה העומדת

תוספת ז': שיעורי ההפחתה