חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

פרק ב': המוסד לביטוח לאומי

פרק ג': ביטוח אימהות

פרק ד': ביטוח ילדים

פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה

פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות

פרק ז': ביטוח אבטלה

פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

פרק ט': ביטוח נכות

פרק י': ביטוח סיעוד

פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים

פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים

פרק י"ג: תגמולים למתנדבים

פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות

פרק ט"ו: דמי ביטוח

פרק ט"ז: שונות

פרק י"ז: הענקות

פרק י"ח: בית הדין לעבודה

פרק י"ט: עונשין וביצוע

תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), התשכ"ה-1965

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה-1995

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: ועדת עררים לשירותים מיוחדים, סמכויות והרכב

פרק שלישי: ועדת עררים לילד נכה סמכויות והרכב

פרק רביעי: הוראות שונות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978

תוספת

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ"ד-1984

פרק א': פרשנות

פרק ב': ועדה רפואית לעררים

פרק ג': ועדה לעררים

פרק ד': הוראות שונות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984

פרק א': פרשנות

פרק ב': אחוז נכות רפואית

פרק ג': ועדה רפואית לעררים

פרק ד': קביעת דרגת אי-כושר להשתכר וועדה לעררים

תוספת

תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו-1975

תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ"ד-1984

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: תגמול

פרק שלישי: קביעת נכות

פרק רביעי: תשלומים

פרק חמישי: ארגון

פרק ששי: הבקשות וההחלטה בהן

פרק שביעי: הוראות כלליות

פרק שמיני: ביצוע והוראות-מעבר

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים), התשנ"ה-1995

תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ"א-1981

תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי), התשס"ד-2004

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התיישנות זכויות), התשי"ז-1956

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ"ד-1964

תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ"ו-1965

תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954

פרק ראשון: הוראות כלליות

פרק שני: רופאים מוסמכים לטיפול בנכים

פרק שלישי: תעודת נכה

פרק רביעי: טיפול רפואי ללא אישור

פרק חמישי: ביטול מעבודה ושהייה במוסד

פרק ששי: תותבות, מכשירי-עזר רפואיים ומכשירי-תנועה

פרק שביעי: נסיעה, כלכלה ולינה

פרק שמיני: הוראות שונות

תקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר-פרנסה), התשי"ג-1953

תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), התשי"ג-1953

תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת-נכות מיוחדת), התשכ"ו-1965

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), התש"ל-1969

פרק ראשון: מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

פרק שני: המערכת האורו-גניטלית

פרק שלישי: תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

פרק רביעי: הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות

פרק חמישי: מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

פרק שישי

פרק שביעי: מחלות אף, פה, אוזן וגרון

פרק שמיני: לסתות ושיניים

פרק תשיעי: צלקות, מחלות ופגימות בעור

תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 10 עד 19 אחוזים), התשנ"ו-1996

תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ"ז-1987

תקנות הנכים (סמל הנכים), התשי"ג-1953

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), התשי"ד-1954

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), התשט"ו-1955

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), התש"ם-1980

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2003

תקנות הנכים (תוספת לתגמולים בשל גיל), התשנ"ט-1999

תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010

תוספת ראשונה

תוספת שניה