חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': חוקרים פרטיים

פרק ג': משרד לחקירות פרטיות

פרק ד': תאגידי חוקרים

פרק ה': ארגון שירותי שמירה

פרק ו': שיפוט משמעת

פרק ז': הוראות שונות

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), התשל"ג-1973

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), התשל"ג-1972

פרק א': הוראות יסוד

פרק ב': סייגים בניהול משרד

פרק ג': אמצעים פסולים להשגת עבודה

פרק ה':  חובת סודיות

פרק ו': שונות

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), התשל"ג-1972

תקנות חוקרים פרטיים (סדרי הדין של ועדת המשמעת), התשל"ב-1972

פרק ראשון: הליכים לפני הדיון

פרק שני: הליכי הדיון בועדת המשמעת

פרק שלישי: השעיה זמנית

פרק רביעי: ביצוע החלטות

פרק חמישי: הוראות שונות

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח), התשע"א-2010

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), התשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), התשל"ב-1972

צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), התשל"ב-1972

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

פרק א': פגיעה בפרטיות

פרק ב': הגנה על הפרטיות במאגרי מידע

פרק ג': הגנות

פרק ד': מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים

פרק ה': שונות

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

פרק א': המרשם הפלילי

פרק ב': מסירת מידע

פרק ג': הגבלת מידע שנמסר

פרק ד': תוצאיהן של התיישנות ומחיקה

פרק ה': שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

פרק א': כללי

פרק ב': האזנת סתר למטרת בטחון המדינה

פרק ג': האזנת סתר למניעת עבירות וגילוי עבריינים

פרק ד': הוראות שונות

פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984

פרק א': השופטים

פרק ב': בתי המשפט

פרק ג': רשמים

פרק ד': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: ארגון, תפקידים וסמכויות

פרק שלישי: גיוס, שחרור ואחריות לרכוש

פרק רביעי: שוטרים שלא מן המנין

פרק רביעי1: המשמר האזרחי

פרק רביעי 1'א: משרתים בשירות אזרחי-ביטחוני

פרק רביעי2: חקירת עבירות שוטרים ועובדי שרות הבטחון הכללי

פרק חמישי - דין משמעתי

פרק ששי: התקהלויות, אסיפות ותהלוכות

פרק ששי 1: אירוע אסון המוני

פרק שביעי: עבירות כלפי המשטרה

פרק שביעי1: בירור קבילות שוטרים

פרק שמיני: משטרת ישראל בתפקידים צבאיים

פרק תשיעי: הוראות שונות

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965

פרק א': פרשנות

פרק ב': אחריות ותרופות

פרק ג': פרסומים מותרים; הגנות והקלות

פרק ד': שונות

חוק העונשין, התשל"ז-1977

פרק א': הוראות יסוד

פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה

פרק ג': תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה

פרק ד': העבירה הפלילית והאחריות לה

פרק ה': עבירות נגזרות

פרק ה'1: סייגים לאחריות פלילית

פרק ה'2: הוראות שונות

פרק ו': דרכי ענישה

סימן א'1: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה

פרק ו'1: הוראות להתאמת דיני העונשין

פרק ז': בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים

פרק ח': פגיעות בסדרי המשטר והחברה

פרק ט': פגיעות בסדרי השלטון והמשפט

פרק י': פגיעות בגוף

פרק י"א: פגיעות ברכוש

פרק י"ב: זיוף כספים ובולים

פרק י"ג: עבירות קלות

פרק י"ד: עבירות הכנה וקשר

פרק ט"ו: הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: מעצר

פרק שלישי: חיפוש

פרק רביעי: תפיסת חפצים

פרק חמישי: הוראות כלליות

תקנות הנמלים, התשל"א-1971

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: הוראות סדר כלליות

פרק שלישי: רישוי להפעלת כלי-שיט בנמלים

פרק רביעי: גווה (HULK) וספינת אספקה (STORE SHIP)

פרק חמישי: אכיפת ביצוע הוראות

פרק ששי: ניתוב

פרק שביעי: סדרי כניסה והפלגה

פרק שמיני: כלי-שיט בנמלים

פרק תשיעי: ציוד

פרק עשירי: מטענים

פרק אחד-עשר: טובין ללא תובעים

פרק שנים-עשר: בטיחות

פרק שלושה-עשר: טעינת חמרי נפץ ופריקתם

פרק ארבעה עשר: חמרים מסוכנים

פרק חמישה-עשר: מניעת זיהום, סילוק אשפה וטובין מקולקלים

פרק ששה-עשר: אניות טרופות

פרק שבעה-עשר: אגרות

פרק שמונה-עשר: שונות

בקשה לטעינה ולפריקה של חמרי נפץ בכמות גדולה יותר כשאזור סכנה א' התואם חורג מתחום האזור המוגבל

חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958

פרק שלישי: חקירת סיבות מוות

פרק רביעי: הוראות שונות

חוק השליחות, התשכ"ה-1965

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972

פרק א': פרשנות

פרק ב': תשלום לזוכה מאת המוסד

פרק ג': גבייה מן החייב

פרק ד': הוראות שונות

תוספת

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981