חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

פרק א': הגדרות

פרק ב': הסדר כובל

פרק ג': מיזוג חברות

פרק ד': מונופולין

פרק ד'1: קבוצת ריכוז

פרק ה': בית הדין להגבלים עסקיים

פרק ו': רשות הגבלים עסקיים והממונה, תפקידו וסמכויותיו

פרק ו'1: תובענה ייצוגית

פרק ז': עונשין ותרופות

פרק ז'1: עיצום כספי

פרק ח': הוראות שונות

תקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ"ט-1989

תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), התשכ"ד-1964

התוספת

תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004

תוספת

תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988

פרק א': פרשנות

פרק ב': הסדר כובל

פרק ג': מיזוג חברות

פרק ד': מונופולין וקביעת הממונה

פרק ה': כתב בקשה וכתב תשובה

פרק ו': ערעור

פרק ז': שונות

תוספת

צווי הגבלים עסקיים

צו ההגבלים העסקיים (דרכי הספקה של בירה), התש"ל-1970

צו ההגבלים העסקיים (דרכי הספקה של חלקי חילוף לשירותי תיקון ואחזקה של מעליות חשמליות), התשמ"ד-1984

צו ההגבלים העסקיים (דרכי ייצור והספקה של נייר), התשמ"א-1981

צו ההגבלים העסקיים (סדרי תשלום והספקה למלט), התשמ"א-1981

צו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), התש"ם-1980

צו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), התשמ"ב-1982

צו ההגבלים העסקיים (קביעת תחנת משטרה), התש"ס-2000

כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), התשע"ד-2013

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין–לאומית בים) התשע"ג-2012

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים), התשע"ג-2012

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), התשע"ג-2013

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ט-2009

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשע"ד-2013