חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

פרק א': פרשנות

פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה

פרק ג': הוראות לעניין סוגים של עסקאות

פרק ד': סימון טובין והצגת מחירים

פרק ד'1: אחריות ושירות לאחר מכירה

פרק ה': הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והממונה, תפקידו וסמכויותיו

פרק ו': עונשין ותרופות

פרק ו'1: תובענה ייצוגית

פרק ז': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006

פרק א': פרשנות

פרק ב': חיובים לאחר מכירה

פרק ג': תעודות אחריות

פרק ד': הוראות נוספות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

תוספת

תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ"ה-1995

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן, פנינים ומוצרי זהב), התשנ"ה-1995

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ"ג-1993

תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס"ב-2002

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס"ה-2005

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים), התשע"ב-2012

תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), התשע"ב2012-

תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ"ד-1983

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס"ה-2005

תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ"א-1991

תוספת

תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב2012-

תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב-2002

תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג-1983

תקנות מסחר ברכב משומש, התשל"ח-1978

תוספת

תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), התשע"ב-2012

תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ה-1995

פרק א': פרשנות

פרק ב': בקשה לאישור תובענה ייצוגית וניהולה

פרק ג': אישור תובענה כתובענה ייצוגית

פרק ד': פסק דין בתובענה ייצוגות ודרכי הוכחת נזק

פרק ה': שונות

תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ"ז-1986

תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס"ח-2008

תקנות הגנת הצרכן (פרטי חוזה הלוואה שאינה הלוואה בנקאית), התש"ן-1989

תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ"א-1991

צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998

תוספת

צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983

תוספת ראשונה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת חמישית