חוק-יסוד: מקרקעי ישראל

חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס"ד-2004

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': פטורים

תוספת

תקנות מקרקעי ישראל (כללים להעברת בעלות לנפקדים), התשכ"ג-1963

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס"ד-2004

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

פרק א': פרשנות

פרק ב': עיסקאות ורישומן

פרק ג': בעלות והחזקה

פרק ד': בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת

פרק ה': שיתוף במקרקעין

פרק ו': בתים משותפים

פרק ו'1: בתים שאינם רשומים כבתים משותפים

פרק ז': זכויות במקרקעי הזולת

פרק ח': מקרקעי-ציבור ומקרקעי-יעוד

פרק ט': המרשם

פרק י': שונות

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008

תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': פטורים והנחות

פרק ג': הוראות משלימות

תוספת

תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע"ד-2014

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011

פרק א': פרשנות

פרק ב': ארגון המרשם

פרק ג': הליכי הרישום

פרק ד': עררים

פרק ה': בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים

פרק ו': הוראות שונות

תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995

תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991

תוספת

פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969

תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי-דין), התשל"ג-1972

פרק א': הליכי הסדר

פרק ב': סדרי-דין

פרק ג': אגרות

פרק ד': הוראות שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

צו זכויות במקרקעין (אגרת רישום שכירות ומשכנתה), התשל"ח-1978

צו הסדר זכויות במקרקעין (שטח ורוחב מינימליים), התשל"ג-1972

חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965

פרק א': הוראות יסוד

פרק ב': אזור שיקום

פרק ג': תכנית לבינוי ופינוי של אזור השיקום

פרק ד': רכישת מקרקעין לטובת המדינה

פרק ה': פינוי ודיור חלוף

פרק ו': ארנונת השבחה

פרק ז': הכרעה בסכסוכים

פרק ח': הוראות שונות

תקנות אזורי-שיקום (בקשות למתן הסכמה לעיסקאות), התשכ"ז-1967

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (דיור חלוף למגורים), התשל"ג-1973

תוספת

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (המצאת הודעות הפקעה), התשכ"ז-1967

תקנות בינוי ופינוי של אזורי-שיקום (מסירת דרישת-פינוי), התשכ"ח-1968

תקנות בינוי ופינוי של אזורי-שיקום (סדר הדין בערעורים בעניני-פינוי), התשכ"ז-1966

פרק א': ערעורים

פרק ב': ערעור נוסף

פרק ג': קביעת מחיר

פרק ד': שונות

תוספת

תוספת שניה

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (שיעור הפיצויים בעד מקרקעין שהופקעו מהמחזיק בהם), התשמ"ד-1984

תקנות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום (תנאי עבודתם של עובדים), התשכ"ז-1967

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: מינויים של עובדי הרשות

פרק שלישי: משמעת

פרק רביעי: שונות

כללי הבינוי והפינוי של אזורי-שיקום (בדיקות רפואיות), התשכ"ח-1968

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תקופת הסתייגות מהחלטת ועדה), התשכ"ז-1966

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תשלום פיצויים למחזיק), התשל"ג-1972

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי הציבור), 1943

תוספת

הוראות תחולה ומעבר לתיקון מס' 3 (תיקון התש"ע)

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2010

חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964

תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי), התשמ"א-1981

תוספת

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (סדרי דין בוועדת השגות ובבקשה למינוי שמאי מכריע), התשע"א-2011

פרק א': הגדרות

פרק ב': סדרי דין בוועדת ההשגות

פרק ג': מינוי שמאי מכריע

פרק ד': הוראות שונות

תוספת

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע לפני הוועדה המייעצת), התשע"א-2010

פרק א': הגדרות

פרק ב': סדר הדיון בהתנגדות

פרק ג': הוראות שונות

תוספת

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999

חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), התשל"ט-1979

תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), התשל"ט-1979

תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), התשכ"ז-1967

תוספת ראשונה

תוספת שניה

חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), התשי"ט-1959

תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), התשי"ט-1959