פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

פרק א': פרשנות

פרק ב': זכויות וחבויות בנזיקין

פרק ג': העוולות

פרק ד': אשם

פרק ה': תרופות לעוולות

פרק ו': שונות

מונחים המשמשים בנוסח זה

לוח-השוואה

תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006

פרק א': פרשנות

פרק ב': הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור

פרק ג': הודעת המדינה על הכרה במעשה העובד כמעשה שנעשה

תוך כדי תפקידו השלטוני

פרק ד': הגשת תובענה נגד עובד ציבור שהוא עובד רשות ציבורית

פרק ה': הגשת בקשה בענין התקיימות תנאי החסינות והחלטה בה

פרק ו': שונות

תוספת

חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003

תקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הוועדה לענין תשלום לפנים משורת הדין - תנאי סף, סדרי עבודה ואמות מידה לתשלום), התשס"ו-2006

פרק א': פרשנות

פרק ב': תנאי סף להגשת הבקשה

פרק ג': בקשה לתשלום לפנים משורת הדין

פרק ד': דיון בבקשה למתן תשלום לפנים משורת הדין

פרק ה': דיוני הוועדה וסדרי עבודתה

תוספת

חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), התשכ"ד-1964

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975

פרק א': פרשנות

פרק ב': אחריות

פרק ג': קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

פרק ד': הוראות שונות

תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), התש"ע-2010

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות), התשמ"א-1980

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), התשל"ח-1978

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970

פרק א': פרשנות

פרק ב': חובת הביטוח

פרק ג': מבטחים, פוליסות ותעודות

פרק ד': חבויות בביטוח

פרק ה': זכויות צד שלישי בפשיטת-רגל או בפירוק

פרק ו': עבירות ועונשין

פרק ז': הוראות שונות

לוח-השוואה

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965

פרק א': פרשנות

פרק ב': אחריות ותרופות

פרק ג': פרסומים מותרים; הגנות והקלות

פרק ד': שונות

חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

פרק א': הלכות מסחר לא הוגנות

פרק ב': גזל סוד מסחרי

פרק ג': נזיקין וסעדים

פרק ד': שונות

תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999

פרק א': מתן דין וחשבון

פרק ב': כונס נכסים

פרק ג': שונות