פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979

פרק א': פרשנות

פרק ב': ייחוד העיסוק בריפוי שיניים

פרק ג': הזכאים לקבל רשיון

פרק ד': רישוי ריפוי שיניים

פרק ה': פיקוח רפואי

פרק ו': התארים בריפוי שיניים

פרק ז': פרסומת

פרק ח': השימוש בסמים

פרק ט': אמצעי משמעת

פרק י': עבירות, שפיטה ועונשין

פרק י'"א: הוראות כלליות

מונחים המשמשים בנוסח זה

תקנות רופאי שיניים, התשל"ח-1978

תוספת

תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ז-1977

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': התמחות

פרק ג': בחינות

פרק ד': החלטה בדבר אישור תואר מומחה

פרק ה': שונות

תוספת

תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ"ב-1992

תוספת

תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), התשל"ט-1979

תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ"ו-1986

פרק א': פרשנות

פרק ב': רשיונות

פרק ג': הכשרת טכנאי שיניים

פרק ד': בחינות

פרק ה': העיסוק בטכנאות שיניים

פרק ו': מסירת פרטים

פרק ז': אמצעי משמעת

פרק ח': שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1993

פרק א': פרשנות

פרק ב': רשיון למרפאת תאגיד

פרק ג': ניהול מקצועי ופיקוח

תוספת

תקנות רופאי שיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל"ז-1977

תוספת

תקנות רופאי שיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל"ז-1977

תוספת

תקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2009

תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), התשל"ז-1977

תקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל"ח-1978

תוספת

צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

פרק א': מטרת החוק

פרק ב': פרשנות

פרק ג': הזכות לטיפול רפואי

פרק ד': הסכמה מדעת לטיפול רפואי

פרק ה': הרשומה הרפואית והמידע הרפואי

פרק ו': ועדות

פרק ז': אחריות לקיום זכויות המטופל במוסד רפואי

פרק ח': הוראות לגבי כוחות הבטחון

פרק ט': שונות

תוספת

תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז-1996