פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976

פרק א': פרשנות

פרק ב': ייחוד העיסוק ברפואה

פרק ב1: סטז'רים

פרק ג': רישוי רופאים

פרק ד': אמצעי משמעת

פרק ה': עבירות, שפיטה ועונשין

פרק ו': הוראות כלליות

תקנות הרופאים, התשל"ז-1976

תוספת

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': בקשה להתמחות

פרק ג': התמחות

פרק ד': הכרה במוסד להתמחות

פרק ה': בחינות

פרק ו': החלטה בדבר מתן תואר

פרק ז': הוראות שונות

תוספת

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (התמחות ברפואת משפחה ומינהל רפואי) (הוראת שעה), התשנ"ז-1997

תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988

תקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ"ח-1988

תקנות הרופאים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל"ו-1976

תוספת

תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל"ו-1976

תוספת

תקנות הרופאים (ידע בסיסי בשפה העברית), התשע"ג-2013

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת חמישית

תוספת שישית

תוספת שביעית

תקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א-1981

תקנות הרופאים (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ב-1982

תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2008

תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ"ח-1988

צו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

צו הרופאים (שימוש בהגדר "אורתופד"), התש"ם-1980

צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), התשל"ח-1977

תוספת

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

פרק א': מטרת החוק

פרק ב': פרשנות

פרק ג': הזכות לטיפול רפואי

פרק ד': הסכמה מדעת לטיפול רפואי

פרק ה': הרשומה הרפואית והמידע הרפואי

פרק ו': ועדות

פרק ז': אחריות לקיום זכויות המטופל במוסד רפואי

פרק ח': הוראות לגבי כוחות הבטחון

פרק ט': שונות

תוספת

תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז-1996

פקודת בריאות העם, 1940

בתי-עלמין

מוסדות רפואיים

רישום בתי חולים

רישום מרפאות

רישום מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים

רישום מעבדות

הרכבת אבעבועות

אזורים סניטריים כפריים וכפרים

תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים), התשס"ד-2004

תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים), התשמ"א-1980

תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון), התשע"ב-2011

תקנות בריאות העם (בנק זרע), התשל"ט-1979

תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן) התשמ"ב-1982

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות בריאות העם (דיווח על לידת תינוקות עם מומים), התשמ"ב-1982

תוספת שניה

תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998

תוספת

תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד), התשל"ה-1974

תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה), התשמ"א-1980

תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), התשל"ו-1975

תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים), התש"ם-1980

תוספת

תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), התשכ"א-1961

תוספת

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), התשמ"ז-1987

תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ"ב-1982

תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), התשמ"ד-1984

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997

תקנות בריאות העם (כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד), התשמ"א-1981

תקנות בריאות העם (מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים), התשנ"ד-1994

פרק א': הגדרות

פרק ב': בקשה לרישום מוסדות

פרק ג': בקשת רשיון, מתן רשיון וחידושו

פרק ד': קיום תנאי מבנה וציוד, סידורי תברואה וכיבוי אש במוסד

פרק ה': תנאי קבלה למוסד

פרק ו': תנאים כלליים להפעלתו של מוסד

פרק ו': ניהול המוסד ודיווח

פרק ז': הפיקוח על המוסד

תוספת

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד-1994

תוספת

תוספת שניה

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': המבנים והחצר

פרק ג': איוורור ותאורה

פרק ד': מים, ביוב ופסולת מוצקת

פרק ה': ציוד וריהוט

פרק ו': חדרי שירות, הלבשה ואוכל

פרק ז': עובדים

פרק ח': שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת חמישית

תוספת שישית

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988

תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים), התשמ"א-1981

תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א-1981

תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941

תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), התשכ"ו-1966

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת חמישית

תוספת שישית

תקנות בריאות העם (רשומות), התש"ל-1970

תוספת

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), התשל"ז-1976

תוספת

תקנות בריאות העם (תיקון פנקסי לידות ומיתות), 1941

תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987

צו בריאות העם (בדיקות רפואיות ומתן הוראות לעניין תסמונת הכשל החיסוני הנרכש), התשמ"ח-1987

צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך), התשס"ט-2009

חוק תרומת ביציות, התש"ע-2010

פרק א': פרשנות

פרק ב': ייחוד ואיסור פעולות

פרק ג': תרומת ביציות למטרת הולדה

פרק ד': תרומת ביציות למטרת מחקר

פרק ה': מאגר המידע

פרק ו': מרשם היילודים

פרק ז': אנונימיות וסודיות

פרק ח': עונשין

פרק ט': הוראות שונות

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה), התשע"ב-2012