פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973

פרק א': פרשנות

פרק ב': היתרים

פרק ג': עבירות

פרק ד': בקורת

פרק ה': שפיטה ועונשין

פרק ו': תקנות וצווים

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הסמים המסוכנים, התש"ם-1979

פרק א': הוראות כלליות

פרק ב': עסקים לסמים מסוכנים

פרק ג': ייצור, החזקה ושימוש

פרק ד': מרשם לסמים מסוכנים והספקתם

פרק ה': פנקס הסמים המסוכנים

פרק ו': ציון כמויות וחישובן

פרק ז': סחר-חוץ בסמים מסוכנים

פרק ח': הוראות שונות

תקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ"א-1991

תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש"ס-1999

פרק א': הגדרות

פרק ב': הספקת סמים בבית חולים שיש בו בית מרקחת

פרק ג': הספקת סמים בבית חולים שאין בו בית מרקחת

פרק ד': הוראות כלליות

פרק ה': הוראות שונות

תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ה-1995

הודעת הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (קביעת היחס לפיו תקבע הקרן השמורה), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (קודאין ודיונין), 1936

פקודת הסמים המסוכנים (מתן תוקף לתקנות), 1945

צו הסמים המסוכנים (מתילמורפיון ואתילמורפיון), 1936

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981

פרק א': פרשנות

פרק ב': העיסוק ברוקחות

פרק ב'1: פיקוח רפואי

פרק ג': הניהול והבעלות בבתי מרקחת

פרק ד': הליכות העיסוק בבית מרקחת

פרק ה': הרוקחות במוסדות רפואיים, בבתי חולים ובמרפאות

פרק ו': שיווק סמי מרפא ותכשירים וניפוקם

פרק ז': פיקוח על רעלים רפואיים וסמי מרפא

פרק ז1': מוצרי צריכה

פרק ח': אמצעי משמעת, עונשין, ביטול והתליה

פרק ט': שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת חמישית

תקנות הרוקחים

תקנות הרוקחים (איסור ביכרומאט הנתרן בתמיסת נתרן תת-כלורי), התשמ"ח-1988

תקנות הרוקחים (אריזתם ושיווקם של סמים, רעלים וכימיקלים מזיקים), התשכ"ט-1969

תקנות הרוקחים (בחינת רישוי), התשע"ג-2012

תקנות הרוקחים (גז דו–חנקן חמצני), התשס"ו-2005

תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס), התשל"ט-1979

תקנות הרוקחים (חדרי תרופות), התשנ"א-1991

תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980

תקנות הרוקחים (מחירים אחידים לתרופות שנרקחו במיוחד ורישומם), התשל"ז-1977

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה-2004

תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התש"ע-2010

תקנות הרוקחים (ניפוקם והעברתם של סמים), התשמ"ג-1983

תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ"ט-1988

פרק א': פרשנות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש"ע-2010

תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986

תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד האשלגן), התשנ"ט-1999

תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט-2008

תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), התשמ"ב-1982

צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983

צו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל"ז-1976

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל"ג-1972