פקודת התעבורה [נוסח חדש]

פרק ראשון: מבוא

פרק שני: רישוי ורישום

פרק שלישי: פטור

פרק רביעי: שפיטה וסדרי דין

פרק חמישי: מעצר ועבירות קנס

פרק ששי: פסילת רשיון ואיסור שימוש ברכב

פרק שישי1: סדרי הסעה באוטובוס

פרק שביעי: עבירות ועונשין

פרק שמיני: תקנות וחוקי-עזר

פרק תשיעי: שונות

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת שישית

תוספת שביעית

תוספת שמינית

תוספת תשיעית

תוספת עשירית

חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה), התש"ע-2009

תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: הוראות כלליות

פרק ראשון: סמכויות

פרק שני: התנהגות בדרך

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי-חיים

פרק רביעי: תאונות

פרק חמישי: הוראות שונות

פרק שישי: בדיקת שכרות

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: רישוי נהגים

פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה

פרק ראשון: הוראות כלליות

פרק שני: רישום רכב מנועי

פרק שלישי: מבנה הרכב

פרק ראשון: פרשנות

פרק שני: רישום שירותי אוטובוס

פרק שלישי: חובות בעל רשיון

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו

פרק שישי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס

פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם

פרק ראשון: כללי

פרק שני: רישוי שירותי מוניות

פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית

פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו

פרק חמישי: מונים

פרק שישי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון

פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית

פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית ,

תוספת ראשונה

חלק ב'

חלק ג'

חלק ד'

חלק ה'

נספח א'

נספח ב'

נספח ג'

חלק א': הגדרות

חלק ב': סימונים

חלק א': סימני היכר למונית

חלק ב': הוראות בדבר הפעלת מונה

חלק ג': טופס אישור על ביצוע נסיעה לפי הסכם

תוספת ששית

תוספת שביעית

תוספת שמינית

תוספת תשיעית

תוספת עשירית

תוספת אחת עשרה

תוספת שתים עשרה

תוספת שלוש עשרה

תוספת ארבע עשרה

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999

תוספת

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה), התשס"ו-2006

תוספת

תקנות התעבורה (הגשת בקשות לרשיונות להפעלת מוניות מהמכסה לשנים 1993 עד 1996), התשנ"ה-1995

תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ"ז-1997

תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009

תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התש"ס-2000

תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית) (הוראת שעה), התשנ"ו-1995 ,

תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית), התשנ"ח-1997 ,

תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), התש"ם-1980

תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), התש"ם-1980

תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעורים על החלטות הרשות), התשט"ו-1955

תקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה), התשכ"א-1961

תקנות התעבורה (פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר), התשס"ז-2007

תקנות התעבורה (פטור מרישום ורישוי של גרורים למגורים מסוג מסויים), התשנ"א-1990

תקנות התעבורה (פטור רכב לשעת חירום מאגרות רשיון רכב), התשל"ט-1979

תקנות התעבורה (פטור רכב מסחרי מחובת רישום ורישוי), התשל"ד-1974

תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), התשמ"ד-1984

תקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט), התשס"ז-2007

תוספת

צו התעבורה (הקצבת אגרות), התש"ל-1970

צו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002

תוספת

צו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה), התשס"ד-2004

הודעה בדבר מינוי רשויות תימרור

הודעה בדבר פטור

פטור כללי

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010

תוספת

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997

תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים), התשס"ג-2002

צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), התשנ"ז-1997

חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005

פרק א': הגדרות

פרק ב': הוראות כלליות

פרק ג': רישוי

פרק ד': תנאים לנהיגה ספורטיבית

פרק ה' : אמצעי אכיפה ועונשין

פרק ו': שונות

תוספת

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010

תוספת

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית), התש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012

תוספת ראשונה

תוספת שנייה

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), התש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009

תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשע"א-2010

תוספת

תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010

תוספת

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), התש"ע-2010

תוספת ראשונה

תוספת שנייה

תוספת שלישית

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010

פרק א': הגדרות

פרק ב': מתן רישיון כלי תחרותי

פרק ג': רישום בעלות בכלי תחרותי

פרק ד': ביטול רישיון כלי תחרותי

פרק ה': סימון

פרק ו': הקלות לרכב ספורט עממי

תוספת ראשונה

תוספת שנייה

תוספת שלישית

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010

תוספת

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז-2007

תוספת

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970

פרק א': פרשנות

פרק ב': חובת הביטוח

פרק ג': מבטחים, פוליסות ותעודות

פרק ד': חבויות בביטוח

פרק ה': זכויות צד שלישי בפשיטת-רגל או בפירוק

פרק ו': עבירות ועונשין

פרק ז': הוראות שונות

תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א-2001

תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004

תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008

חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז-1997

פרק א': פרשנות

פרק ב': ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר

פרק ג': הוראות לענין אבנר

פרק ד': הוראות שונות

תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר) (מועד העברת נכסים וחבויות מאבנר לקרנית), התשע"א-2010

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות מסחר ברכב משומש, התשל"ח-1978

תוספת

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו), התשע"ד-2014

תוספת

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה-1995

חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשכ"א-1961 (נוסח בתוקף עד 4.2.2009 והחל ביום 5.2.2012)

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (דיווח על תחנת דלק), התש"ס-2000

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגז טבעי), התשע"ד-2014

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ), התשס"ב-2002

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007

תוספת

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר לתחבורה), התשס"ג-2003

צו הפעלת רכב (סדרי נטילת רשיון), התשכ"ב-1962

חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008

חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשנ"ט-1999

פרק א: פרשנות

פרק ב: הודעות על חיובים וגבייתם

פרק ג: פיצוי והחזר הוצאות

פרק ד: אזהרות

פרק ה: ערר וערעור

פרק ו: שונות

תוספת ראשונה

(תקנה 11)

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים) (יקנעם סומך), התשע”ג-2013

פרק א’: פרשנות

פרק ב’: הודעות על חיובים וגבייתם

פרק ג’: פיצוי והחזר הוצאות

פרק ד’: אזהרות

פרק ה’: ערר

פרק ו’: שונות

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות ומסמכים נוספים), התשס"ד-2003

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ"ט-1999

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך), התשע”ג-2013

חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995

תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התש"ע-2010

פרק א': פרשנות

פרק ב': חיובים, הודעות על חיובים וגבייתם

פרק ג': פיצוי והחזר הוצאות

פרק ד': הודעות על אי–חידוש רישיון רכב

פרק ה': ערעור

פרק ו': שונות

תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות), התשע"א-2010

תוספת

חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א-2010

פרק א': פרשנות

פרק ב': חיובים, הודעות על חיובים וגבייתם

פרק ג': פיצוי והחזר הוצאות

פרק ד': הודעות על אי–חידוש רישיון רכב

פרק ה': ערעור

פרק ו': הוראות מיוחדות ביחס לנסיעה בנתיב מהיר

פרק ו': שונות

תוספת ראשונה

תוספת שנייה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

(תקנה 18)

תקנות נתיבים מהירים (קביעת קטע דרך כנתיב מהיר) (הוראת שעה), התשס"ד-2004

תוספת

תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה), התשל"ד-1974

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש"ע-2010

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986

תוספת