גולשים נכבדים -

מסמך זה מסכם את מדיניות הפרטיות של האתר. הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה של הגולשים והמשתמשים לכל האמור במסמך זה להלן. אם אינכם מסכימים לאמור בו, נא הימנעו מהמשך הגלישה והשימוש באתר.

מסמך זה בא בנוסף לתקנון השימוש באתר ובנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש למפעילת האתר.

א. הוצאת הלכות (להלן: מפעילת האתר) עושה מאמצים רבים על מנת לשמור ולהגן על פרטיות הגולשים ועל אבטחתם של פרטים אודותם.

ב. בד בבד עם האמור לעיל, הגולשים צריכים להיות מודעים כי כל תוכן וכל נתון שהוא העולה לרשת האינטרנט, עלול להיות גלוי לצד שלישי כלשהו, וצד שלישי כלשהו עלול לעשות בו שימוש לרעה או שימוש המפר הוראותיו של חוק כלשהו. לכן, הגולשים אמורים לנהוג בזהירות בכל הנוגע לפרטיותם ולנתונים אודותם והאחריות המלאה בקשר לכך מוטלת עליהם.

ג. מפעילת האתר רשאית לשמור אצלה מידע בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות איתם.

ד. מפעילת האתר תימנע מלהעביר לצד שלישי פרטים אישיים או כל מידע אחר שנאסף (אם נאסף) ביחס לגולשים (להלן: המידע). יחד עם זאת, מפעילת האתר תהייה רשאית (אך לא חייבת) להעביר את המידע (כולו או חלקו), בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

1. הוראת דין או צו בית-משפט המחייב את מפעילת האתר להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו;

2. במקרה של מחלוקת כלשהי או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין מפעילת האתר לבין גולש או משתמש באתר;

3. במקרה שמפעילת האתר סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד שלישי כלשהו.

4. במקרה שמפעילת האתר תעביר את פעילות האתר לידי גורם אחר, שאז תהייה מפעילת האתר רשאית להעביר את המידע למפעיל החדש, וזאת בתנאי שהמפעיל החדש יקבל על עצמו את ההוראות שבמסמך זה.

ה. יובהר כי המקרים המפורטים בסעיף ד' לעיל אינם מטילים על מפעילת האתר כל חבות שהיא לדווח או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהייה לכל אדם או גוף כל טענה או דרישה או תביעה כנגד מפעילת האתר בנוגע להעברת מידע או אי מסירת מידע כאמור.

ו. כתובות IP ו-Cookies: בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן האינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של הגולשים, כתובת דף ההפנייה וכיוצא באלה פרטים הנאספים למטרות פנימיות של מפעילת האתר, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה-IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת Cookies כברירת מחדל. על גולשים שאינם מעוניינים בהטמעת Cookies, להגדיר זאת בהתאם להגדרות דפדפן האינטרנט בו הם עושים שימוש והאחריות על כך מוטלת על הגולשים ועליהם בלבד.

ז. מפעילת האתר מתחייבת לפעול על פי הוראות החוק בכל הנוגע למשלוח הודעות דואר אלקטרוני לגולשים.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או בכל שאלה או הבהרה שיש לכם - אל תהססו לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני halachot@halachot.co.il