תקנון האתר ותנאי השימוש בו

תקנון השימוש באתר מהווה חוזה מחייב בין הלכות בע"מ (להלן: מפעילת האתר) לבין הגולשים והמשתמשים באתר והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לאמור בתקנון. גולשים שאינם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון מתבקשים להימנע משימוש באתר.

א. הגדרות

"גולש" - כל גורם הגולש באתר.

"גורם טכני חיצוני" - כל גורם המספק למפעיל שירותים טכניים ו/או מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר.

"התקשרות" - עסקה או חוזה בין המפעיל לבין הגולש, לרבות למכירת טובין באמצעות האתר.

"כותר" - יצירה ספרותית, אומנותית או אחרת שניתן לצפות בה, להוריד אותה (download) או להשתמש בה (בתמורה או ללא תמורה) באמצעות האתר.

"מנוי" - גולש אשר נרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה. 

"תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא באתר, לרבות כל יצירה, תוכן מילולי, חזותי, קולי או אחר.

ב. מבוא לתקנון ופרשנות

האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.

השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הוא מטעמי נוחות בלבד. התקנון מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

במקרה של אי בהירות או הבדלים בפרשנות נוסח התקנון, האמור בו לא יפורש כנגד מפעילת האתר.

הצהרת הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון  זה.

ג. תנאי התקנון ותוקפם

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש, לשנות (להוסיף, לגרוע או לתקן) את נוסח התקנון . נוסח התקנון ששונה כאמור יפורסם באתר (כולל ציון כי בוצע שינוי) ויחייב כל גולש החל מרגע הפרסום של התקנון המתוקן.

ד. אחריות מפעילת האתר בנוגע לשירותים הניתנים בו

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש, לשנות, להפסיק או להגביל את השימוש באתר ובשירותיו (כולם או חלקם).

אם יקבע שמפעילת האתר נושאת באחריות כלשהי הרי שבכל מקרה סכום האחריות שלה יוגבל ולא יעלה על הסכום ששילם הגולש למפעילת האתר, ככל ששילם.

שירותי האתר והכותרים שבו ניתנים כפי שהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת ולא תהייה אחראית כלפי גולשי האתר ו/או רוכשי ו/או מקבלי איזה מהכותרים, בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו.

ידוע לגולש כי לשם הפעלת האתר והספקת השירותים שבו, מפעילת האתר נעזרת בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמשת באמצעים טכנולוגיים שונים, לרבות בנוגע לאחסון האתר בארץ ו/או בחו"ל ובנוגע לביצוע סליקה באמצעות כרטיס אשראי. אף כי מפעילת האתר משתדלת להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה מפעילת האתר לא תהיה אחראית לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, לאבטחה ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם מפעילת האתר צפתה ו/או היה ביכולתה לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

מפעילת האתר תהייה רשאית לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא תוכל מפעילת האתר לספק את שירותי האתר, כולם או חלקם, תהייה מפעילת האתר רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.

למען הסר ספק מצהירה מפעילת האתר כי היא נוקטת בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, תוכנה מזיקה (וירוס, סוס טרויאני וכדומה) פירצה, תקלה, כשל של חומרה, תוכנה או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, מכל סיבה שהיא, שיגרמו לגולשים ולא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאות שייגרמו לגולשי האתר. מובהר כי השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים, וזאת אף אם המפעיל צפה או היה יכול לצפות איזה מהכשלים הנ"ל או איזה מתוצאותיהם.

הגולש באתר מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהאמור בסעיף הקודם לעיל חל גם בכל הנוגע למסירת פרטיו האישיים. עוד ידוע לו כי מספרי כרטיסי אשראי המשמשים לרכישה באתר אינם נמצאים ברשות מפעילת האתר,  הכל כמפורט בפרק להלן.

ה. התחייבויות והצהרות המשתמש

מבלי לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי הוא:

            א. רשאי להתקשר עם מפעילת האתר לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.

            ב. יציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.

            ג. יודע ומסכים כי למפעילת האתר אין כל אחריות לדיוק ו/או לנכונות התכנים ו/או הכותרים שבאתר.

            ד. יכול להעלות לאתר חוות דעת או ביקורות, ובסמוך להם יופיע שמו המלא של הגולש וכן קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google+ ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה מפעילת האתר תחליט מעת לעת וכי האחריות לחוות דעת ו/או לביקורת כזו תהיה של הגולש בלבד, והוא מתחייב שאלה לא יפרו את הוראות התקנון.

            ה. יודע שאלא אם נאמר אחרת, תכנים המופיעים באתר, חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים.

            ו. יודע כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר כמנוי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה מדוייק ומלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי.

            ז. יודע שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעילת האתר, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.

            ח. מודע לכך שעצם הרישום לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את מפעילת האתר לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.

            ט. מודע לכך שהאחריות לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר - תהייה עליו בלבד, וכי ידוע לו כי מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק כאמור.

            י. מסכים שמפעילת האתר תהייה רשאית למסור את פרטיו לצדדים שלישיים אם הדבר יתחייב על פי כל דין ו/או אם מפעילת האתר תעמוד בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.

            יא. יעשה שימוש באתר לצרכים פרטיים שאינם מסחריים.

            יב. ימנע בכל דרך, לרבות בדרך של סיוע, להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוריד את האתר ו/או תכניו (כולם או חלקם).

למפעילת האתר הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעילת האתר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.

מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, אם וככל ששולמו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי דין.

ו. זכויות קניין רוחני

זכויות היוצרים בכותרים שייכות ליוצריהן וביצירות שהן לקט - לעורכי הלקט. למען הסר ספק - מסמכי החקיקה הערוכים בידי הוצאת הלכות והמפורסמים בכותרים שונים אותם ניתן למצוא באתר - אינם ברשות הכלל והזכויות בהם שייכות להוצאת הלכות ו/או לעורך הכותר.

למעט בנוגע לכותרים כאמור לעיל, כל הזכויות באתר (לרבות זכויות היוצרים) ובכלל זה בשם האתר ובתוכן המאוחסן בו, שייכות למפעילת האתר, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו.

מפעילת האתר מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט ומיישמת אמצעים שונים לשמירה על הזכויות כאמור. בכלל זה, מפעילת האתר מטמיעה בכל יצירה הנרכשת באתר, באופן דיגיטאלי  גלוי ו/או סמוי ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו של הרוכש, וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. הסרה של האמור מהווה הפרה של הוראות התקנון וכן הפרה של זכויות היוצרים ביצירה.

כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

ז. השימוש ביצירות שנרכשו

השימוש בכותרים הנרכשים באתר מותר אך ורק כשהם בשלמותם ולצרכים אישיים בלבד של הגולש. כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב של מפעילת האתר - אסור בהחלט!

כותר שנרכש באתר יהיה זמין להורדה (download) לגולש הרוכש ממועד השלמת התשלום ועד 3 הורדות ולמשך 12 חודשים מיום הרכישה, לפי המוקדם מבין השניים. מובהר כי הורדת הכותר בעקבות עדכון ו/או תיקון שעשתה מפעילת האתר או המו"ל של הכותר - לא ייחשב במניין ההורדות הנ"ל.

ח. רכישה באמצעות כרטיס אשראי או Paypal

הגולש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.

הרכישה באמצעות מערכת Paypal מותנית בקיומו של הסכם בין הגולש לבין Paypal ובקיומו של הסכם בין Paypal לבין מפעילת האתר שמאפשר לה לקבל תמורה בגין מכירה באתר.

הרכישה באמצעות כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות ספק שירותי סליקה ובאחריותו, ולא על ידי מפעילת האתר. ספק שירותי הסליקה פועל באתר מאובטח בתקן המאושר על ידי חברות האשראי. מפעילת האתר אינה שומרת פרטים מזהים על אופן ופרטי הסליקה. פרטים אלה נשמרים באופן בלעדי אצל ספק הסליקה ובאחריותו.

ט. ביטול עסקה

היצירות הנרכשות מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 - לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל.

מאחר וידוע לגולש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הגולש, הרי שהגולש לא יבקש לבטל את העיסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור.

י. תיקון הפרה

מפעילת האתר מצהירה בזאת כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשיה ו/או מחדליה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, ויתן למפעילת האתר 21 ימי עבודה לפחות כדי לתקן את ההפרה.

הגולש מוותר בזאת על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד מפעילת האתר, אלא אם מפעילת האתר לא תיקנה את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד בו קיבלה בפועל הודעה בכתב על ההפרה.

 יא. פיצוי מפעילת האתר בשל הפרת תקנון זה

הגולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילת האתר מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין מפעילת האתר לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כנגד מפעילת האתר.

במידה ומפעילת האתר תתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, היא שומרת על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שינקטו כנגדה, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם מפעילת האתר בכל הליך משפטי כאמור.

יב. שונות

המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.

על כל סכסוך הנוגע לתקנון זה ו/או קשור בשימוש באתר או בתוכן המופיע בו - יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך כאמור הוא בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. למען הסר ספק יובהר כי מיקומו הפיזי של השרת שעליו יאוחסן האתר לא ישפיע על תניית השיפוט הנ"ל.

תקנון זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של מפעילת האתר במימוש זכויותיה על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

מפעילת האתר תהא רשאית לשלוח הודעות שונות לגולש בדרכים שונות, לפי בחירתה הבלעדית, ובכלל זה: באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו בשיחת טלפון בהודעת  SMS, בהודעה בפקס, במכתב בדואר רשום.

כל ההודעות שישלחו למפעילת האתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

הודעות למפעילת האתר יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני halachot@halachot.co.il או בדואר רשום לכתובת הדואר:  הוצאת הלכות בע"מ, רח' ז' בחשוון 6, רמת השרון, מיקוד 4722006.

מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים כדי לקיים ולתחזק אתר אינטרנט איכותי ושימושי. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני halachot@halachot.co.il.